Tel: 02-225-8241-8 Fax: 02-224-9274, 02-623-2223

บริจาคเครื่องใช้สำนักงานให้ มูลนิธิพระดาบส เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2561

Written by pootarika. Posted in กิจกรรมเพื่อสังคม.

กิจกรรมเพื่อสังคม