Tel: 02-225-8241-8 Fax: 02-224-9274, 02-623-2223

บริจาคสิ่งของให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิมกุฎคีรีวัน ประจำปี 2561

Written by Super User. Posted in กิจกรรมเพื่อสังคม.

บริจาคสิ่งของให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิมกุฎคีรีวัน 
(Donate useful things to blind children at “Makutkiriwan Foundation for the blind”)

 

กิจกรรมเพื่อสังคม